РИОСВ-Пазарджик         
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област.Разпростира се на 4458 кв. км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия ( 56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и  има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.
                                                                                                                  
още за нас

Важно:


> Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци
по чл.33, ал.4 от ЗУО


> Национална кампания "За чиста околна среда"  през  2013 г.
МОСВ и ПУДООС обявяват две процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини за дейности в Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам"


> Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

>
От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова 
банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ : BNBG BGSD


>
Нови задължения на търговски обекти /в сила от 01.01.2013г./


>
Проект на заповед за промяна в забраните на дейностите, определени в издаденa заповед за
обявяване на защитенa зонa BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици,
попадащa в териториалния обхват на РИОСВ


>
Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на
Закона за управление на отпадъците>
Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

>
Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС
15.03.2013


С дискусия на тема „Водно сътрудничество” РИОСВ-Пазарджик, БД-Пловдив
и членове на младежкия воден парламент ще отбележат Световния ден
на водата 22 март

На 19 март ученици от Пазарджик, Белово и Панагюрище ще вземат участие в  сесия на младежкия воден парламент, организираната от РИОСВ-Пазарджик и БД-Пловдив по повод Световния ден на водата. Дискусията на тема „Водно сътрудничество” ще се проведе от 10.30 часа в информационния кабинет на РИОСВ-Пазарджик.
Така училищата и държавните институции ще станат част от кампанията на ЮНЕСКО „Водно сътрудничество 2013”, открита официално на 11 февруари в централния офис на  ЮНЕСКО в Париж.
Участието е на отборен принцип, по предварително зададени теми, свързани с ползването и опазването на водата като ценен природен ресурс. Една от тях „Рибите в река Марица – в миналото и сега” превръща учениците в изследователи. Задачата им е да съберат информация от различни източници – интеренет, родители, баби и дядовци, от запалени рибари - дали в рибната популация в река Марица има промени и на какво се дължат. В обяснението на процесите ще се включат и експерти от БД-Пловдив и РИОСВ-Пазарджик. Интерактивна игра ще групира участниците в 4 отбора и ще определи най-знаещия, най-бързия и най-аналитичния от тях на тема „Кръговратът на водата”.
Към участниците от СОУ«АлександърЧапай»(Белово), СОУ "Нешо Бончев"(Панагюрище), Гимназия "Иван Аксаков", Професионална гимназия по строителство и архитектура,  Професионална гимназия по химия и химични технологии  ще се присъедини нов участник в регионалното формирование на младежкия воден парлемент – Професионална гимназия по икономика и мениджмънт (Пазарджик).
За старанието си учениците ще получат редица поощрения и специални сертификати.
08.03.2013


От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

От 1-ви март 2013г. регистрацията в РИОСВ на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч е с променен формат на регистрационната карта.
Собственикът на диви животни е задължен да ги регистрира в 14-дневен срок от придобиването им. След попълване на заявление, РИОСВ издава регистрационна карта.
/ Формуляр на заявлението може да изтеглите тук /
Новият формат е в сила от 01.03.2013г. Регистрация без санкция се извършва в рамките на девет месеца, до 31.12.2013г. След изтичане на посочения срок, гражданите, които не са регистрирали животните си, подлежат на санкция, съгласно Глава седма от Закона за защита на животните.
Регистрационната карта се издава в два екземпляра – единият остава в РИОСВ, а другият се предоставя на собственика на животното. За всеки екземпляр се издава отделна регистрационна карта. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.
При животни, които живеят в постоянни семейни структурно-социални колонии, се регистрират отделните колонии, а не отделните екземпляри /това не се отнася за животни, които не живеят на стада, ята и групи/.
Досега съществуващата регистрация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регистрирани, не подлежат на пререгистрация. На регистрация не подлежат домашни животни, селскостопански животни и добитък, селектирани за опитни цели и други потребности, селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н., селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птици.

Диви животни са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.
26.02.2013


Комисия разпредели квотите за събиране на билки под специален
режим на опазване в област Пазарджик

Комисия от експерти на РИОСВ, Районна Дирекция по горите, Държавно Горско стопанство-Пазарджик и еколози от общините Септември и Пазарджик разпредели квотите за събиране на билки под специален режим на опазване на територията на област Пазарджик през 2013г.
Отпуснатите квоти са за следните видове лечебни растения: 300 кг. цвят и 100 кг. грудка от червен Божур, 100 кг. кори от елшовиден Зърнастец, 500 кг. Иглика /цвят/ и 200 кг. Иглика /корен/, 650 кг. плод Кисел трън, 300 кг. стрък Лазаркиня, 600 кг. лист Лудо биле, 300 кг. корен Лудо биле, 550 кг. стрък Ранилист лечебен, 100 кг. корен Ранилист лечебен, 200 кг. корен Решетка, 100 кг. стрък от лютива Тлъстига и 300 кг. стрък Шапиче. Тези максимално допустими количества за събирането им от естествени находища бяха разпределени между ЕТ “ВЕ ПЕ ПИ – Веско Пипев” – гр.Велинград с билкозаготвителен пункт в с. Варвара и физическите лица Сабин Дурльов, Георги Маринов и Спас Шарков с билкозоготвителни пунктове в с. Дорково, с. Варвара и гр. Пазарджик.
Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. При неспазване на определените от комисията квоти фирмите и физическите лица търпят финансови санкции до 3 000 лева и губят право за участие в разпределението през следващата календарна година. В 15-дневен срок в РИОСВ трябва да бъде представена информация за находищата,  адресите на пунктовете, както и списък на билкосъбирачите, уполномощени да извършват тази дейност. Преди осъществяването й е необходимо да бъде издадено позволително от съответната община или Държавно лесничейство.
19.02.2013


Поредната съвместна акция на РИОСВ и жандармерията приключи с акт,
конфискувана моторна резачка и унищожени три самара

При проведена на 15 февруари 2013г. /петък/ акция за ограничаване на незаконната сеч в резерват „Купена”, служители на РИОСВ и на специални полицейски сили (жандармерия) от гр. Пловдив се натъкнаха на двама нарушители. На място са унищожени три самара с дърва, конфискувана е моторна резачка. След установяване на самоличността на нарушителите е съставен акт по Закона за защитените територии. За това нарушение предвидените глоби за физически лица са от 500 до 5 000 лева. 
От началото на годината това е второ констатирано нарушение. На 6 февруари /сряда/ при съвместна акция със служители на Държавно горско стопанство – Пещера, на заловен в границите на резервата нарушител е съставен акт, а самарът с дърва е унищожен на място.
Двадесет и една са проведените през 2012г. съвместни акции на РИОСВ и специални полицейски сили за ограничаване на незаконната сеч в защитената територия. Най-многобройни са били нарушенията през април, юли, август и септември. От извършен мониторинг на резервата става ясно, че териториите, засегнати от незаконна сеч през 2012 г. са сведени до минимум.
15.02.2013


Тенденция за запазване качеството на повърхностните води показва анализ
на РИОСВ за 2012г.
от имисионния контрол за поречието на река Марица

Като цяло, за поречието на река Марица се наблюдава тенденция за запазване  качеството на повърхностните води, сочат данните от извършения имисионен контрол   през 2012г.  
Запазва се тенденция на повишени концентрации по показател „нитрити” в река Стара след град Пещера. Причините са няколко: липса на градска пречиствателна станция, моментни отклонения от индивидуалните емисионни ограничения за отпадъчните води от пречиствателната станция на „Биовет”АД, за което обектът е санкциониран с текуща месечна санкция  и акт по Закона за водите, както и сезонното маловодие в резултат на водовземане в горните участъци на реката.
В горното течение на река Панагюрска Луда Яна, след гр. Панагюрище се наблюдава повишение на биогенните елементи /азот, фосфор/, дължащо се на заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води от канализационната система на гр. Панагюрище. Същата тенденция се наблюдава и за река Стрелчанска Луда Яна след гр. Стрелча.
За река Тополница, в пункта след вливането на река Елшишка е регистрирано еднократно превишение по показатели мед” и „манган”. Основна причина за наличието на метални йони в река Тополница е река Елшишка – водоприемник на повърхностните и дренажни води от площадка „Елшица”. За замърсяване на река Елшишка РИОСВ – Пазарджик наложи текуща месечна санкция на „Еко медет”ЕООД.
15.02.2013


През 2012 година в РИОСВ-Пазарджик постъпиха 1097 уведомления
за инвестиционни предложения на граждани, фирми и
общински администрации

През 2012 година граждани, фирми и общински администрации подадоха в РИОСВ-Пазарджик 1097 уведомления за инвестиционни предложения.
Проведени са три заседания на Експертния екологичен съвет на инспекцията. Постановени са две решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения : "Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик" и „МВЕЦ Щастливеца” в землищата на с.Алеко Константиново и с. Главиница, както и становище по екологична оценка на общ устройствен план на община Велинград.
През 2012г. в РИОСВ-Пазарджик постъпилите искания за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 61. Издадени са 55 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Две от тях са със заключение „подлежи на ОВОС”, а останалите петдесет и три със заключение „не подлежи на ОВОС”. За 1068 от постъпилите уведомления са издадени становища, че не подлежат на преценяване или оценка за въздействие върху околната среда.
При направения контрол на условията в издадените решения по ОВОС и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС не са констатирани неизпълнени такива. Няма наложени актове за стартирало строителство без проведени процедури.
Експертите от Дирекция „Превантивна дейност” отчитат значително намалял интерес към реализиране на инвестиционни намерения за производство на електроенергия от фотоволтаични инсталации.
15.02.2013


Канализационните мрежи на населени места без градски пречиствателни
станции продължават да са основните замърсители на водни обекти 


Анализ на резултатите от проведения  мониторинг на РИОСВ през 2012г. показва, че замърсяванията на повърхностни води основно се дължат на канализационните мрежи на големите населени места в областта /над 10 000 еквивалент жители/ без изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води.
До момента, на територията на РИОСВ-Пазарджик функционира само Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Пазарджик. Технологичната й схема не позволява отстраняването на азота и фосфора в състава на отпадъчните води.  По тази причина община Пазарджик е сключила договор с МОСВ за реконструкцията и модернизацията й по Оперативна  Програма ”Околна среда”.
Проектна готовност за изграждане на пречиствателни станции имат всички градове в областта с над 10 000 жители: Велинград, Пещера, Панагюрище, както и от 2000 до 10 000 жители като: Батак, Брацигово, Белово и Септември. Повечето от общините са кандидати за бенефициенти по различни програми.
През 2012г. експертите по водите в РИОСВ-Пазарджик извършиха 222 проверки върху дейността нa 116 обекта. За проследяване на емисионото състояние на отпадъчни води са взети 108  водни проби от 45 обекта. За да се минимизира възможността от аварийни изпускания през 2012г. са извършени над 100 проверки за работата на пречиствателни съоръжения. Дадени са 85 предписания, от които до момента са изпълнени 79. 
За административни нарушения на Закона за водите са съставени 13 акта на юридически лица. Наложени са една текуща и две еднократани  месечни санкции за замърсяване на повърхностни водни обекти.
07.02.2013


Панагюрище, Белово и Лесичово са общините, превели всички дължими
отчисления за третиране на отпадъци


Панагюрище, Белово и Лесичово са общините, превели всички дължими отчисления от бюджетите си за закриване и следексплоатационни грижи за функциониращите общински депа, както и отчисленията, които ще се изразходват за нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, сочат обобщени данни на РИОСВ за 2012г.
През последната година, на 11-те общински депа и на сметището в с. Равногор са депонирани над 110 хиляди тона отпадъци. Само на общинското депо на гр. Пазарджик депонираните отпадъци са 47 324 тона. Втора в класацията е община Велинград с 23 465 тона, следват Панагюрище с 10 705 тона, Септември с 5 409 тона и т.н.
Големите количества генерирани и депонирани отпадъци са обратно пропорционални на финансовата дисциплина на общините, убеждават цифрите от обобщените данни на РИОСВ на база на годишните им отчети.
Към днешна дата, само за 2012г. задълженията на община Пазарджик по откритите в РИОСВ сметки възлизат на над 908 500 лева. Не по-малко стряскаща е сумата, която не е постъпила по специалната набирателна сметка на РИОСВ от община Велинград – над 240 000 лева. По 40 000 лева дължат общините Брацигово и Септември. По тази партида трябва да постъпят още 26 100 лева от община Батак, 25 133 лева от община Ракитово, 3 252 лева от община Стрелча.
При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е длъжен да осигури пълния размер на средствата за закриване и следексплоатационни грижи. От 01.01.2011г. Законът за управление на отпадъците регламентира като задължение на общините тези отчисления. Те участват във формирането на такса битови отпадъци.
Анализът на експертите сочи като причина за обема депонирани отпадъци и дължимите за обезвреждането им суми, недостатъчна ефективност на въведените общински системи за разделно събиране на отпадъците. Една от целите на разделното събиране е именно намаляване на количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на дължимите отчисления.
РИОСВ ще санкционира общините, които не внасят регламентираните месечни отчисления за  дейности по закриване и следексплоатационни грижи на депата за отпадъци.
05.02.2013


През януари директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде седем наказателни
постановления. За нарушения на Закона за управление на отпадъците
експертите съставиха два акта      

През януари 2013г. директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде седем наказателни постановления на обща стойност 8 100 лева. Имуществена санкция от 2 000 лева е наложена по Закона за водите на «Завод за хартия Белово»АД, за превишаване на нормите по показател химическа потребност от кислород на изход-пречиствателна станция. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели химическа потребност от кислород и «неразтворени вещества» в отпадъчните води на обекта, санкция от 1 000 лева е наложена на винарска изба на «Агрофарм»ООД в с. Лесичово.
2 000 лева е санкцията, наложена по Закона за управление на отпадъците на физическо лице от с. Говедаре за нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми и треви пред стопанския двор на селото. За неизвършени собствени периодични измервания на изпусканите емисии на замърсители в атмосферния въздух, на  ЕТ«Десислава Даскалова», собственик на инсталация за производство на дървени въглища в землището на гр. Ветрен е наложена имуществена санкция от 1 000 лева. За обработка и опаковане на билки, физическо лице от Панагюрище е глобено със 100 лева за това, че за организирания билкозаготвителен пункт не е информирал РИОСВ. За незаконна сеч на дърва в резерват “Купена” на две физически лица от гр. Пещера са наложени глоби от 1 000 лева.
През януари експертите на РИОСВ-Пазарджик съставиха два акта на физически лица за това, че не са предали на площадки за съхраняване и/или в центрове за разкомплектоване излезли от употреба моторни превозни средства и са изхвърлили отпадъци на неразрешени за това места.
01.02.2013
РИОСВ-Пазарджик и БДЗП-Пловдив си партнираха при отбелязването на
Световния ден на влажните зони

Експерти на РИОСВ-Пазарджик и БДЗП-Пловдив се включиха в отбелязването на Световния ден на влажните зони – 2 февруари в СОУ „Александър Чапай”– гр. Белово и СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Пазарджик. Обобщение на резулататите от януарското преброяване на водолюбивите птици във влажните зони на област Пазарджик и презентация на тема „ Важни Рамсарски места в България” бяха на вниманието на учители и ученици от 6,7 и 9-ти клас в двете училища. Учениците се интересуваха от смисъла на думата конвенция и от значимостта на подписаната на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.
Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения.
В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. 


Защо трябва да ги опазваме ?

o    Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни.
o    Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяават водните запаси и похранват подпочвените води.
o    Особенно ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел.
o    Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води.
o    В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени.
o    Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие.
o    Предлагат добри условия за отдих и туризъм.

28.01.2013


40 възложители са подали заявления за привеждане в съответствие на
площадките за отпадъци от черни и цветни метали

В шестмесечния срок от влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.), 40 възложители - собственици на площадки за третиране на черни и цветни метали (ОЧЦМ) или дейности по третиране на метални опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) са депозирали заявления за дейностите в РИОСВ-Пазарджик. На фирмите, подали заявления с изискващия се пълен набор от документи, ще бъдат издадени нови разрешителни.
На подалите непълни заявления и набор от документи сe изпращат уведомителни писма, в двумесечен срок да отстранят нередовностите и/или да представят допълнителна информация за изясняване на фактите и обстоятелствата.
Собствениците на тези площадки, които не са подали документи в срок са длъжни да преустановят дейността и до 15.04.2013г. да предприемат необходимите мерки за почистването им.
Новият ЗУО въведе изисквания за местоположението на площадките. Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти от железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.
От лицата, извършващи търговска дейност с ОЧЦМ се изисква и представянето на банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Гаранцията е безусловна и неотменяема и се издава от банка съгласно Закона за кредитните институции.
24.01.2013


На 20-ти януари изтече срока за подаване в РИОСВ на отчетите на
билкозаготвителите за дейността им през 2012 година

На 20-ти януари 2013г. изтече срока за подаване в РИОСВ на отчетите на билкозаготвителите за дейността им през 2012 година. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната година и за наличните към момента в складовите им бази.
През 2012г. в РИОСВ-Пазарджик бяха регистрирани нови 17 билкозаготвителни пункта. Прекратилите дейност са 5. Общият им брой към момента е 74. В срок, до 20 януари 2013г. годишни отчети са подали собствениците на 30 билкозаготвителни пункта. Подалите неверни данни и неспазилите срока търпят санкции.
За тези нарушения в Закона за лечебните растения са предвидени глоби за физически лица от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева.
17.01.2013


Служители на РИОСВ–Пазарджик участваха в Среднозимното преброяване
на водолюбивите птици

Служители на РИОСВ – Пазарджик взеха участие в 37-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се проведе в периода 11-13 януари 2013 г. под егидата на Wetlands International. Преброяването се извърши в цяла ням лебедЕвропа и е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България.
Екип на РИОСВ – Пазарджик извърши наблюдение на поречието на р. Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката, на язовир “Тополница”  и някои микроязовири. Тази година числеността и видовото разнообразие на зимуващите птици в района са увеличени. По-висока численост е установена при лебедите – 52 пойни и 25 неми лебеди, преброени във водоемите до ВЕЦ”Алеко”, при зеленоглавите патици – 108, а над 600 короморана са преброени по поречието на р. Тополница, близо до Лесичово. Относително постоянна численост е установена за видовете бяла чапла и сива чапла.
Резултатите от преброяването ще покажат разпространението и промените в числеността и видовия състав на зимуващите птици унас, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за популациите. Анализът на данните ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.
15.01.2013


Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС), а не в Регионалните инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките на които се извършва дейността.
Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.
Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остават непроменени и са съответно:
Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) – съгласно приложение №3 на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)
Годишни отчети за дейности с отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) – съгласно приложения №№ 5 и 6 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 05.07.2005 г. Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)
Годишни отчети за дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) – съгласно приложения №№ 8, 9 и 10 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, в сила от 01.07.2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)
Годишни отчети за дейности с отпадъци от отработени масла(ОМ) – съгласно приложения №№ 1 и 3 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, (Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)
Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба гуми(ИУГ) – съгласно приложение №1 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 183 от 20.08.2010 г., обн. ДВ. бр. 69 от 03.09.2010 г.) отменена с ПМС № 221 от 14.09.2012 г.
Годишни отчети за дейности с отпадъци от опаковки – съгласно приложение №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10в, 11, 11а и 11б на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн. ДВ. бр. 19 от 9.03.2004 г.) отменена с ПМС № 271 от 30.10.2012 г.
Годишни отчети за дейности с отпадъци различни от изброените по горе – съгласно приложение №№ 5 до 11 на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр. бр. 113 от 28.12.2004 г.)
Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства за предоставянето в ИАОС на тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.
За организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално
Образците и сроковете за предоставянето на тримесечни справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване остават непроменени.
Образецът за предоставяне на информацията за пуснатите на пазара гуми е променен - съгласно приложение №1. Предоставя се за периодите по чл.33, ал.4 и в срокът на чл.33, ал.5 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр. 73 от 25.09.2012 г.)

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136А
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15
14.01.2013


66 320  лева са постъпили  в бюджетите на 5 общини
след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2012г.

66 320 лева са постъпили в бюджетите на 5 общини в региона, след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2012г. Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух на територията, контролирана от инспекцията.
Това са 80% от  събраните суми от наложени имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обекта – замърсител.
От събраните средства община Белово е получила  3 308 лева, община Септември  408 лева, община Панагюрище 55 689 лева, община Пазарджик 3 775 лева и община Пещера 3 139 лева. Те трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.
10.01.2013


Четиридесет и пет заявления за достъп до информация на граждани, фирми и
НПО са обслужени от експерти на РИОСВ през 2012 година

Четиридесет и пет заявления за достъп до информация са обслужени от експерти на РИОСВ-Пазарджик през 2012г. От правото си на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда са се възползвали двадесет и един граждани, деветнадесет институции и фирми и пет неправителствени организации.
Няма издадени решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Четиридесет и трима от заявителите са получили исканата информация. Две от заявленията са препратени за отговор по компетентност.
Търсената информация е свързана основно с предоставяне на копия на документи за проведени процедури, на протоколи от замервания, почвени и водни проби, за постъпили в РИОСВ инвестиционни предложения в защитени зони от НАТУРА 2000. Заявленията на гражданите са свързани с упражняване на техни законови права и интереси при разпореждане с имоти. Най-често те се интересуват дали имотите им попадат в защитени зони или територии и от наложените от екологичното законодателство ограничения или забрани при трайното им ползване.
Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.
09.01.2013


От 11 до 13 януари 2013г. в България ще се проведе 37-то ежегодно
среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   

В периода 11-13 януари 2013 год. в България ще се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В област Пазарджик, по поречието на река Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир “Тополница” и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там гъски, лебеди, гмурци, чапли, корморани и др.
Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).
В него ще вземат участие екипи на МОСВ (РИОСВ, ДНП и ИАОС), Българска орнитологична централа, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, сдружение за дива природа “Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна.
За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.
На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания.
Анализът на данните от преброяването ще определи  приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.
Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета.На европейско ниво оценките се извършват от Birdlife International, а на национално - от МОСВ и ИАОС. Резултатите ще бъдат публикувани официално.

08.01.2013


През декември за нарушения на екологичното законодателство
експертите на РИОСВ съставиха шест акта

През месец декември 2012г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 126 проверки в 113 обекта. Дадените предписания са 40. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 6 акта.
За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, на «Агрофарм»ЕООД, обект - Винарска изба - с. Лесичово и «Завод за хартия Белово»АД, гр. Белово са съставени актове по Закона за водите. За неизвършени собствени периодични измервания, на ЕТ”Десислава Даскалова”, производител на дървени въглища, е съставен акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух. На две фирми от Ракитово и Велинград са съставени актове за неизпълнени предписания по Закона за управление на отпадъците. За незаконна сеч в границите на резерват „Купена” е съставен акт по Закона за защитените територии на физическо лице от Пещера.
През месец декември са издадени 16 наказателни постановления на обща стойност 54 300 лева.
07.01.2013


ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: 
Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ
BIC код на БНБ : BNBG BGSD

Считано от 1 януари 2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ се внасят:
1.    Дължими суми към ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
2.    Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
3.    Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка: Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg
02.01.2013


НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г.
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:
• Хартия и картон
• Стъкло
• Пластмаса
• Метали

За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.Още новини ...
                                 

                                                                             

                                                            
    
          Зелен  телефон        


  Годишни доклади  РИОСВ    Национални кампании

Международен ден на Черно море – 31 октомври 2012 година

................................


Зелена България 
...........................................


Обичам природата –
и аз участвам!

    Международни 
   кампании


22 март - Световен ден на водата 
...................................
2013 година – Международна година за сътрудничество в областта на водите

..............................


Международно десетилетие „ВОДА ЗА ЖИВОТ“ 2005-2015
........................Световен ден на влажните зони - 2-ри февруари 2013 год..

.............................


Европейска седмица за  намаляване на отпадъците 17-25
ноември 2012г.

..................................

комуникационна кампания за намаляване на въглеродния отпечатък
..................................


..................................


Европейска седмица на мобилността
16-22 септември 2012г.

..................................


29 юни - Ден на река Дунав
...................................

Световен ден на околната среда - 5 юни 2012г.

Международна конференция „Управление на водите в Централна и Източна Европа 21-22 май  2012


22 май  2012 - Международен ден
на биологичното разнообразие


Световни дни на мигриращите птици 12-13 май 2012

Да засадим дърво


22 прил  – Ден на Земята
Химикали  Одобрени доклади  за   оценка на въздействие на инвест.предложения върху целите и предмета на опазване на защитени зони
 

     Решения по оценка  за    съвместимост  на планове, програми, проекти и инвестиц. предложения с предмета и целите на защитени  зони

Натура 2000 в България
 
  Какво е необходимо да знаем за Натура 2000

Програма за управление
          качеството на   
   атмосферния въздух  - 
     Община  Пазарджик